Arvuta krediidi kulukuse määr

Laenukalkulaator - arvuta laenu tagasimaksed, intress ja.

. Elektroonilises vormis isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmisel on Töötlejaks Finora Capital OÜ. Osamaksetega tasumise müügilepingu sõlmimisel nõusoleku andmisel on Volitatud töötlejaks müüja, kelle kontaktandmed on kättesaadavad müügilepingus. andmed maksevõime kohta; i. Isikuandmete Kaitse Seaduses mainitud Andmesubjektide isikuandmeid. Krediidi kulukuse määr näitab protsentuaalselt laenust tulenevat tegelikku kulu laenuvõtjale aastas, selleks võetakse arvesse kõik teadaolevad kulud, mis kliendil tuleb tasuda. Andmesubjektil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused. Klient on kohustatud viivitamatult informeerima Finora Capitali kõigist andmete ja asjaolude muudatustest, võrreldes lepingutes või Finora Capitalile esitatud dokumentides esitatud andmetega. Muuhulgas on Andmesubjektil õigus saada Töötlejalt tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Töötleja äripartnerid, kellega Andmesubjekt on sõlminud Osamaksetega tasumise müügilepingu; c. isikut tõendava dokumendi number ja kehtivusaeg; e. Riiklikes ja eraõiguslikes registrites Andmesubjekti kohta hoitav info. Käesolevate tingimuste eesmärgiks on kirjeldada, kuidas AS Finora Capital töötleb klientide, s.h. andmesubjektiga lepingu sõlmimise ettevalmistamine ja sõlmitud lepingu täitmine; c. Töötlejaga samasse kontserni kuuluvad äriühingud; b. Uudised laenu kohta.

Kodulaen | Coop Pank

. muud Andmesubjekti ja Volitatud töötleja vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud andmed. Krediidi kulukuse määra kaudu saab laenupakkumisi ühtsetel alustel võrrelda ja see on tunduvalt täpsem kui võrrelda intressi alusel. Isikuandmete töötlemise nõusolek on antud nii selliste Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti isikuandmete kohta, mille Töötleja on saanud kolmandatelt isikutelt. AS-ile Krediidiinfo või muule krediidireitinguid või –hinnanguid koostavale isikule; Töötleja ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud kui selline õigus või kohustus tuleneb seadusest. Klientidele teenuste osutamiseks vajab AS Finora Capital teatud isikuandmeid. Töötleja tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad; d. Kõik sellised asjaolud võivad muuta pealtnäha soodsad laenupakkumised üsna kulukateks, seega tuleks aegsasti seda arvesse võtta.Autori kohta Viktoria Krusenvald Financer.com Eesti toimetaja. krediidihinnangute ning raportite koostamine; Töötleja võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele: a. Andmekaitse Inspektsiooni veebileht asub aadressil www.aki.ee. Andmesubjekti poolt meie kaudu sooritatud tehingute kaudu; c. Nii saad täpselt arvutada laenu kulukust ning saad planeerida oma eelarve jaotumist. Samuti on Andmesubjektil õigus pöörduda nii Töötleja kui ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Näiteks krediidi kulukuse määra arvutamisel võetakse arvesse kõik lepingutasud, laenuhooldustasud kui ka muud kaasnevad kulud, autoliisingu või laenu puhul kohustuslik kaskokindustus ja kodulaenu puhul kodukindlustus. andmesubjekti laenuvõimelisuse hindamine; b. Andmesubjektide endi poolt meile edastatud andmed, näiteks laenutaotluse kaudu; b. AS'ga Finora Capital suhtesse astumisel annab Andmesubjekt nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Hoian finantsteemadel kätt pulsil ning jagan oma teadmisi ka sinuga, et sa saaksid saavutada parema rahalise olukorra ja teha parimaid otsuseid. isikud, kellele lepingust tulenevad nõuded on loovutatud; e. kaupade pakkumine või teenuste osutamine Andmesubjektile; d. Neid andmeid kogume me järgmistest allikatest: a. Käesolevate tingimuste kontekstis on Andmesubjektiks füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi hakata kasutama AS Finora Capital teenuseid.

Arvuta krediidi kulukuse määr

Märkused