Füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte

Näiteks võib tuua lapsehoidja, koduabilise, aiahoolduse, remondi- või ehitustööde teenused, millega ei kaasne otseseid kulusid või mille puhul kannab kulud teenuse tellija. Ettevõtluskonto omanik peab juriidilist isikut ise teavitama, et osutab teenust ettevõtluskonto kaudu ja, et teenus kuulub maksustamisele ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel. Üüritulu hulka ei loeta selliseid üürniku tasutud koormisi, mis on seotud kortermaja või elamu heakorraga. Mahaarvamine kohaldub kõikidele maksumaksjatele, sõltumata kulutuste suurusest ning dokumentaalsete tõendite olemasolust. Samas leidis Riigikohus, et olukorras, kus äriühingu juhatuse liige on samal ajal äriühingu ainsaks või põhiliseks osanikuks või aktsionäriks ja tagab äriühingu kohustust, siis eeldatavasti tegutseb ta majandus- või kutsetegevuses. Samuti ei saa kõrvalkuluks ega koormiseks lugeda üüritava eluruumi soetamiseks võetud laenumakseid või maamaksu ning juhul kui üürnik neid üürileandja eest tasub, siis loetakse need üürileandja tuluks. Ettevõtluskonto omanik saab suulise kokkuleppe alusel osutada teenust või müüa kaupu. Ettevõtluskonto omanik ei esita arveid, sest ta ei ole ettevõtja ega raamatupidamiskohustuslane. Riigikohtu praktikast tulenevalt tuli sellistes olukordades tuvastada, kas käendaja tegevus on seotud majandus- või kutsetegevusega. Lepingu saab allkirjastada Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga. Näiteks remondi- või ehitusteenuse tellija ostab ise remondivahendid ja -materjalid. Küsimus tekkis eelkõige olukordades, kus käendajaks oli äriühingu juhatuse liige, kes oli füüsiline isik, kuid käendajaks tulenevalt oma majanduslikest huvidest. Samas saab ta vajadusel sõlmida ka lihtsa kirjaliku lepingu, kus olulised teenuse osutamise või kauba müügi andmed kirjas. Siinjuures on oluline märkida, et füüsilisest isikust käendajat kaitsev maksimumsumma ei piira käendaja vastutust kohustuse rikkumise eest. Ettevõtluskonto on mõeldud ühe eraisiku poolt teisele eraisikul osutatud teenuse või kauba müügist saadud tasult maksukohustuse lihtsustatud täitmiseks. kuupäevaks ei ole sotsiaalmaksu miinimumkohustus täidetud. Kui ettevõtluskonto omanik ei teavita, et osutab teenust ettevõtluskonto kaudu, siis on juriidilisel isikul kohustus füüsiliselt isikule teenuse osutamise eest tehtud väljamakse maksustada tavapäraselt kõigi tööjõumaksudega. Füüsilise isiku laenuintresside maksustamise aspekte. Ettevõtluskontole kehtivad arvelduskontoga sarnased reeglid, näiteks saab ettevõtluskontole tellida pangakaardi või soovi korral kaardimakseterminali. Erandiks on investeerimisteenused – ettevõtluskontol ei ole lubatud väärtpaberitehingud. Mahaarvamist ei kohaldata füüsilisest isikust ettevõtjatele, kuna nende puhul maksustatakse ettevõtlustulu kogumina, mitte üksikuid tululiike. Pole ime, miks paljud on unistanud saada DJ-ks. Aga kuidas alustada?. Domus Kinnisvara Pärnu maakler. Ettevõtluskonto avanud inimesel ei ole kohustust end ettevõtjana registreerida ega tulude ja kulude arvestust pidada. Näiteks võib tuua ka omavalmistatud kauba müügi nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele juhul, kui kauba tooraine või lähtematerjali kulu on madal võrreldes kauba müügihinnaga. Ettevõtluskontoga mitte seotud igapäevaste tehingute tegemiseks on eraisikul soovitatav kasutada oma igapäevast arvelduskontot, et vältida ekslike kannete tegemist maksu- ja tolliametile. Kasvavas tempos lisandub ka seadusekuulekaid üürileandjaid kellel on seadus nüüdsest allahindlusi teinud ja võimaldab saada maksukohustustelt soodustust. Tarbijakäenduslepingu puhul ei saa võlausaldaja nõuda käendajalt näiteks põhivõlgnikust sõltuva kohustuse täitmisega viivitamisest tulenevalt viivist, mis ületab käenduslepingus kokku lepitud vastutuse rahalist maksimumsummat. Isiku puhul on veebruaris sotsiaalmaksu minimaalne kohustus täidetud ja tal on õigus ravikindlustuskaitsele. Ettevõtluskonto lepingu sõlmimiseks peab isik olema eelnevalt LHV Panga klient. Vajadusel saab taotluse koos tõenditega esitada maksu- ja tolliametile ka kirjalikult. Käendus on aktsessoorne tagatis ehk käendaja vastutust ei teki, kui käendatav kohustus on kehtetu või see lõppeb.Siinkohal on oluline märkida, et teatud juhtudel vastutab käendaja seadusest tulenevalt ka käendatava kohustuse kehtetuse või lõppemise korral. Ravikindlustuse tekkimisest saab täpsemalt lugeda haigekassa veebist “Tööandja kindlustatud“. Samuti on ettevõtluskonto sobiv lahendus uutele ettevõtlusvormidele, näiteks sõidujagamise teenuse platvormide Uber, Taxify vm kaudu eraisikult eraisikule osutatud teenustelt saadud tasu lihtsustatud maksustamisele. Aastatulu ja maksuvaba tulu on selgitatud täpsemalt siin. Kui üürnik teeb aga taastusremondi, mille läbi korteri või elamu väärtus ei ole tõusnud võrreldes lepingu alguses olnud väärtusega, siis sellest üürileandjale maksustatavat tulu ei teki. Juriidilise isikuga sõlmitud üürilepingu korral, peab juriidiline isik tulumaksu kinni pidama üüri brutosummast, v.a üüri kõrvalkulud ja koormised. Regulatsiooni järgimata jätmise tagajärjeks on käenduslepingu tühisus ehk olukord, kus käendaja, vaatamata sõlmitud käenduslepingule, ei vastuta võlausaldaja ees põhivõlgniku kohustuse täitmise eest. LHV Panga kliendil tuleb siseneda LHV internetipanka, valida rubriigist “Info ja seaded” lehekülg “Lepingud” ja real “Ettevõtluskonto” vajutada nuppu “Sõlmi leping”. Kuna sotsiaalmaksu miinimumkohustus on täidetud, siis on inimesel õigus ravikindlustusele. Ettevõtluskontot kasutades ei pea koostama raamatupidamis- ja maksuaruandeid, sest maksukohustuse täitmine toimub ettevõtluskonto laekumiste alusel. Ettevõtluskonto omanike kohta saab teha avaliku päringu eesti, vene ja inglise keeles. Selleks ta konkreetseid kuludokumente esitama ei pea. Näiteks käsitöö, kunsti, omakasvatatud või omavalmistatud toidu, istikute, taimede vm müük. Näiteks kui ettevõtluskonto omanik müüb juriidilisele isikule laadal omavalmistatud käsitööd, siis märgib ta lepingule kuupäeva, müüja ja ostja andmed ning kauba nimetuse, koguse, hinna ja summa. Üüritulu hulka ei loeta kõrvalkulusid ega koormisi, kui üürnik on neid ise tasunud või üürileandjale hüvitanud. Samuti ei arvestata ettevõtlustulu maksu tulumaksu osa füüsilise isiku tuludeklaratsioonis tasutud või kinnipeetud tulumaksuna.

Kui aga võlausaldajana, siis on ilmselgelt kasulikum sellist piirangut vältida. Samas on oluline arvestada, et ettevõtluskontole laekunud summad, millest on maha arvatud sotsiaalmaksu osa, lähevad arvesse füüsilise isiku aastatuluna ja mõjutavad seeläbi füüsilise isiku maksuvaba tulu summa suurust.

Füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine.

. Äriühingu puhul, kes võtab korteri üürile selleks, et seal bürood pidama hakata, siis ei muuda asjaolu, et see korter on iseenesest ka elamiseks kasutatav, üürilepingut veel eluruumi üürilepinguks. Reeglina on käendajaks füüsiline isik. Kirjalik leping võib olla ka pangakonto väljavõte, makseterminali kviitung või sularahas tasumisel kassaorder. Näiteks kauba müügil või vahendamisel on oluline kauba soetuskulud tulust maha arvata. Registreeritud ettevõtja on kohustatud pidama raamatupidamis- ja maksuarvestust. Seetõttu on tegevusaladel, millega kaasnevad otsesed või suured kulud, kasulikum tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu kaudu.

Pankrotimenetlus füüsilise isiku suhtes -

. Juriidilise isiku täiendav maksukohustus ongi ettenähtud selleks, et vältida tavapärase töösuhte suunamist soodsamale ettevõtluskontole.

Füüsilise isiku üüritulu maksustamine alates 2016 aastast.

. Mahaarvamisel puudub summaline ülempiir. Kui ettevõtluskonto omanik saab teenuse osutamisel või kauba müügil sularaha, siis kannab ta ise selle oma ettevõtluskontole, et maksukohustus täita. Üürikorterite vahendamise populaarsuse kasvamisel on oluliselt paranenud ka üüritulu deklareerimine ja sellelt tulumaksu tasumine. Makseterminal väljastab kviitungi, millele saab juurde kirjutada kauba nimetuse ja see on ka täiesti sobiv kuludokument. Ravikindlustuskaitse saamiseks peab inimese eest laekuma eelmise kuu sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Andmed inimese kohta, kelle eest on laekunud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab maksu- ja tolliamet haigekassale

Märkused