Inflatsioon – mis see on ning on see halb?

aastast saadik olnud languses. Näiteks kõrge töötuse määr viitab üldiselt inimeste väiksemale tarbimisele ja SKT potentsiaalsest kesisemale kasvule või suisa langusele. Olgugi et soodsamad kaubad ja teenused tunduvad tarbijale kasulikud, on see alguspunktiks deflatsioonispiraalile, millest väljuda on väga keeruline. Põhjus on lihtne: tsükleid tingib inimeste ratsionaalset käitumist varjutav emotsionaalsus. Selleks, et töötuse määr langeks, peab tööhõive kasvama tööjõust kiiremini. Jaekaubandust veab automüük Kiire hinnakasv ja soodne seis tööturul on tänavu jaekaubanduse müügitulu tublisti paisutanud. Inflatsioon – mis see on ning on see halb. Eksporditavad kaubad arvestatakse tarbimismeetodi puhul lõpptooteks. Eesti Panga hinnangul ongi ligikaudu pool tänavusest hinnakasvust tulenenud sisemaistest teguritest ja teine pool väliskeskkonna hinnasuundumustest. Investeeringute turuväärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Seetõttu pole üllatav, et harmoniseeritud tarbijahinnaindeksi alusel konkureerib Eestiga hinnakasvu kiiruse osas Euroopa Liidus vaid Leedu. Laialt levinud arusaamise kohaselt mõõdab sisemajanduse kogutoodang ehk SKT majanduskasvu. Suurim mõjutaja on neist kahtlemata olnud siiski kiire inflatsioon. Viimastel kuudel on kütusehindade tõus tugevama võrdlusbaasi tõttu küll veidi pidurdunud. Kokkuvõtlikult öeldes on inflatsioon majandusele sama mis inimesele vererõhk: see ei tohi olla liiga kõrge ega liiga madal. Käesolev materjal ega siin kirjeldatud tooted ei ole mõeldud levitamiseks või müügiks Ameerika Ühendriikides või isikutele, kes on Ameerika Ühendriikide residendid, nn USA isikud, ning selline levitamine võib olla seadusega vastuolus. Samas tuleb tõdeda, et inimesed saavad endale täna suuremaid kulutusi lubada. Esitatud teabe aluseks olevad andmed põhinevad SEB poolt usaldusväärseks peetud allikatel. Eriti märgatav on erinevus mõistagi neis jaekaubanduse segmentides, mille tooted on enim kallinenud. Järgmine joonis kirjeldab deflatsiooni ohtusid ja tekkivat nõiaringi. Nii ettevõtted kui ka tarbijad näevad tulevikku sel juhul pessimistlikumalt, mille tõttu nad asuvad kulutamise asemel rohkem säästma. Üheks märgatavamaks muutuseks varasemaga on majapidamiste tarbimiskulutuste aeglasem kasv. Piima hinna varasemat tsüklilisust vaadates ei saa välistada, et kõrge hind peagi jälle tootmist suurendab ja seeläbi ka hinnakasvu pidurdab. Aina suuremat mõju tarbijahinnaindeksi kasvule avaldab ka alkohol, põhjuseks juulist kehtima hakanud täiendav lahja alkoholi aktsiistõus. Kaudsemalt on toidu lõpphinda mõjutanud kütuse kallinemine, kuna kiirelt riknevate toidukaupade lõpphinnas on transpordil suur osatähtsus. Selgitame, miks esmapilgul toredana tunduv nähtus deflatsioon on majandusele kahjulik. Kulutamise ja laenamise kärbe vähendab nõudlust kaupade ning teenuste järele. Vajaduse korral soovitame küsida põhjalikumat selgitust SEB nõustajalt ja maksuküsimustes vastava ala spetsialistilt. Eelneva tõttu on majandusanalüütikutel väga raske ette näha langust, selle ulatust ja algusaega. Majandusteadlaste meelest kaasnevad eeltoodud sündmustega tugevad emotsionaalsed või psühholoogilised muutused tarbijate meelsuses. Peamiselt on seda põhjustanud hoo raugemine automüügis – aasta esimeses pooles suurenes mootorsõidukite müük mitmel kuul koguni neljandiku võrra, andes pea poole kogu jaekaubanduse käibekasvust.

Kosmiline inflatsioon – Vikipeedia

. Levinuim neist on tarbimismeetod, selle puhul mõõdetakse kulutusi. Inflatsioon ja deflatsioon Paljud uuringud on näidanud, et inimesed muretsevad sageli rohkem inflatsiooni suurenemise kui sissetulekute vähenemise pärast.Inflatsiooniks kutsutakse hinnataseme üldist tõusu. Ükski teine indikaator ei kajasta nii ilmekalt majanduse tegelikku olukorda. sügisel alguse saanud toidukaupade kallinemine. Näiteks leiva küpsetamisel kasutatud jahu hind on leiva lõpphinda juba sisse arvestatud. Pangad karmistavad laenutingimusi ja ettevõtted lükkavad oma laienemisplaane edasi. Loodetavasti aitab mõne olulise mõiste seletamine paremini tajuda, milline on nende terminite taha peituvate nähtuste mõju majandusele. Oluline on eristada töötuid ja lihtsalt mittetöötavaid inimesi: mõned õpivad, töötavad kodus, on puudega või peavad pensionipõlve. Seni on majapidamiste tarbimise suurenemist soosinud aina kõrgem tööhõive, kiire palgakasv, väga madal või lausa negatiivne inflatsioon ja ka riigi maksupoliitilised ja sotsiaaltoetusi puudutavad otsused. Ettevõtted eksivad inimeste tarbimise ja oma tuleviku kasumi hindamisel, tarbijad omakorda hindavad valesti enda tegelikku kulutamisvalmidust. Kirjeldatud investeerimistoodete ja fi nantsindeksite eelmiste või tulevaste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega hõlma viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Allikas: Greg Ip, „The Little Book of Economics: How the Economy Works in the Real World” Ovidijus Sačilka SEB Baltikumi kogumis- ja investeerimisvaldkonna strateeg Eelnev teave on informatiivse iseloomuga. Ehkki hinnatõus pole inimestele meeltmööda, on mõõdukas hindade kerkimine majanduse kasvamiseks tarvilik. SEB ei vastuta teabe täielikkuse ja  täpsuse eest ega puuduliku info kasutamise tagajärjel tekkida võiva kahju eest. Kokkuvõte Majandusteadlaste veidrate võõrsõnade ja keeruliste mõttekäikudega pikitud kõnepruuki on raske mõista. Mõnel juhul võivad kahjud ületada alginvesteeringu summa. Välisturgudele investeerimise puhul võivad kasumit mõjutada valuutakursside kõikumised. SKT-d saab mõõta kolmel viisil, mis peaksid andma identse tulemuse. Selle peamine põhjus on kiire inflatsioon, mis on küll suurendanud kaubandusettevõtete müügitulu ja kergendanud inimeste rahakotti, kuid kogustes mõõdetuna toonud kaasa tuntava kasvu aeglustumise. SEB ei vastuta eeltoodud teabe põhjal tehtud investeerimisotsuste eest. Eksporttoote hind sisaldab riigis toodetud kauba kõiki kulusid, kuigi see kaup müüakse välisriigi tarbijatele. Isegi juhul, kui populatsiooni, kapitali ja ideede kombinatsioon toimib õlitatult, eristub trendist alati lühiajalisi kõrvalekaldeid, mis kujundavad majandustsükleid – tõusu ja langust –, ja mida on raske ennustada.

2019. aasta talvine majandusprognoos: majanduskasvu.

. Inflatsioon ja töötus on kaks peamist näitajat, mida keskpangad vaatlevad. Inflatsioon – mis see on ning on see halb. Kui paaril viimasel aastal on Eesti majanduskasvu peamine eestvedaja olnud majapidamiste julgem ostlemine, siis tänavu on eratarbimise kasv jäänud hinnamõjusid arvesse võttes oluliselt tagasihoidlikumaks. Töötasu on sissetuleku peamine allikas ning seetõttu mõjutab tööga hõivatus märkimisväärselt tarbijate meelsust ja majandust tervikuna. Üldine teave nii investeerimise kui ka väärtpaberite kohta on kättesaadav SEB kodulehe aadressil www.seb.ee/investorkaitse. Nende kaubagruppide kõrval on jätkunud ka paljude kodumaiste teenuste hinnakasv. Krediidipanga laen. Pikaajaliselt on majanduskasvul kolm peamist mõjurit: populatsioon, kapital ja ideed. Järgmises kuukirjas jätkame tähtsamate majandusmõistete lahti mõtestamist. Töötuse määra samal tasemel hoidmiseks peab tööhõive kasvama tööjõuga samas tempos. Madal või langev töötus võib seevastu viidata majandustegevuse laienemisele, kuna inimesed on valmis rohkem kulutama. Hinnatõusu vastand on hindade langus ehk deflatsioon, mille loogikat on inimestel palju keerulisem mõista. Neid inimesi tööjõu hulka ei arvestata. See tähendab inimeste igapäevaeluks vajalike asjade, nagu või, piim, kohv, gaas, arstiabi jm, kallinemist.

Inflatsioon - Share and Discover Knowledge on LinkedIn.

. Seda teavet ei tohi käsitada investeerimissoovituse või -nõustamisena ega toote või teenuse pakkumisena. Konkreetsetest tootegruppidest on eriti hoogsalt kerkinud piimatoodete hind. aastal, kui majanduskriisi leevenemine laiapõhjalist optimismi sisendas.. Meenutuseks on just eratarbimine olnud viimastel aastatel peamine majanduskasvu eestvedaja. See on põhjus, miks keskpangad, eriti USA Föderaalreserv, jälgivad töötuse määra suure tähelepanuga ja arvestavad sellega rahapoliitika otsuseid tehes. Majanduskasv oleneb nende kolme omavahelisest koostoimest.

Koguseliselt mõõdetuna on jaekaubanduse kasv jäänud siiski märksa tagasihoidlikumas. Seejuures kasutatakse ettevõtete puhul lisandunud väärtuse meetodit, et lõpptoodangus juba varem arvesse võetud väärtuse lisamist mitu korda ei arvestataks. Investeeringud aktsiatesse, fondidesse ning muudesse väärtpaberitesse on seotud võimaluste ja riskidega. Ehk veidi ootamatult, kipubki piim olema hinna poolest üsna volatiilne kaup ja selle varasem ületootmine on nüüd kaldumas teise äärmusesse, kus nõudlus pakkumist ületab. Tulemus saadakse tarbijate, valitsuse ja ettevõtete kulutuste liitmise teel. Importkaubad vähendavad SKT-d, sest nende kulud on arvesse võetud teises riigis. Vastasel korral SKT mitmekordistuks. Peale tarbijate, ettevõtete ja valitsuse kulutuste ning netoekspordi on veel üks näitaja, millel on majanduse seisukorrale märkimisväärne mõju: see on töötuse määr. Eratarbimise kasvu on jahutanud hinnatõus Ehkki Eesti tänavune majanduskasv on ületanud kaugelt varasemaid prognoose, ei ole kõik selle aluseks olevad komponendid võrdselt kasvanud. Väheoluline pole ka see, et eriti kiiresti on suurenenud nende kaupade hind, mis etendavad majapidamiste tarbimiseelarves suurimat tähtsust – toiduained, kütus ja alkohol. Väiksem nõudlus omakorda sunnib tootjaid ja kaupmehi ostjate meelitamiseks langetama väljamüügi hindu. Töötuks peetakse isikuid, kes otsivad aktiivselt tööd ja on selle leidmisel valmis kohe tööle asuma

Märkused