Inges Kindlustus

Olulised on need andmed, mida kindlustusandja lepingu sõlmimisel küsis. Seltsi finantsaruandeid kontrollib rahvusvaheline audiitorfirma KPMG.Tekst pärineb Ingese kodulehelt.. Sidevahendi vahendusel sõlmitud leping loetakse sõlmituks kindlustusmakse laekumisele järgnevast päevast. Vahendaja ülesandeks on kindlustusvõtjalt saadud info põhjal välja selgitada kindlustushuvi, teha pakkumus ja selle sobivust vajadusel selgitada. Leping jõustub kindlustusperioodi alguskuupäeval. Parim laenude refinantseerija. Lepingust taganemisel tagastame tasutud kindlustusmaksed.

Inges | Kontaktandmed - Kindlustus

. Kindlustatud eseme võõrandamisest peab asja võõrandaja või omandaja kindlustusandjale viivitamata teatama. Kohese kindlustuskaitse andmise korral ei ole kindlustusvõtjal lepingust taganemise õigust. Oluliste andmete muutusega kaasneva riski suurenemise korral on kindlustusandjal õigus küsida täiendavat kindlustusmakset võlaõigusseaduses sätestatud korras. Leping loetakse sõlmituks pärast kindlustusmakse tasumist. Kindlustatavaks esemeks on sõiduk või haagis, mille valdaja vastutust kindlustatakse. Kindlustusleping ja kindlustuskaitse kehtivad poliisil märgitud kindlustusperioodi jooksul. Kindlustusmakse suurus kuvatakse Ingese müügilahenduses/kindlustuspakkumisel ja kindlustuspoliisil. Lepingu ülesütlemisel tuleb esitada kirjalik avaldus, milles on näidatud enam tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nimi, arvelduskonto ning lepingu ülesütlemise põhjus. Alusta siit! Sisesta sõiduki reg nr Pole veel sõiduki omanik Võrdle pakkumisi siit Kontrolli sisestatud reg nr üle. Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. Lepingu ülesütlemine toimub liikluskindlustuse ja võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel ja korras.

Kõik kindlustuslepingust tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole suudetud saavutada kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Eesti kohtus. Inges Kindlustuse omakapital on järjepidevalt suurenenud. Inges Kindlustus. Kindlustusvõtja on kindlustushuviga isik, kes sõlmib sõiduki suhtes liikluskindlustuse lepingu. Klient on käesoleva dokumendi kohaselt nii kindlustusvõtja kui ka kindlustatud eseme valdaja. Kindlustusperioodi saab kindlustusvõtja ise valida. Kindlustuskohustus on liikluskindlustuse seaduse kohaselt sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud isikul. Vahendaja tutvustab kliendile ka lepingu tingimusi, sh tüüptingimusi, kindlustusmaksete suurust ning lepinguga seotud piiranguid ja välistusi. Taganemise kohta tuleb esitada kirjalik avaldus, milles on näidatud tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nimi ja arvelduskonto number. Seltsi kapital ja reservid on investeeritud Saksamaa, Soome ja Eesti suurematesse pankadesse. Tagasiulatuvat kindlustuskaitset ei anta. KINDLUSTUSMAKSE KUJUNEMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE Kindlustusmakse kujuneb sõiduki omaniku, kasutaja, kindlustusvõtja ja sõiduki riskihinnangust, vahendustasust ning Ingese maksearvutuse tingimustest lähtudes. TEAVITAMISKOHUSTUS Kui pärast lepingu sõlmimist muutuvad lepingu olulised andmed, siis peab klient andmete muutusest kindlustusandjat teavitama.

Inges Kindlustus - Liikluskindlustuse E-Pood

Märkused