Intressilt viivise arvestamine kuni 300 laen

Intressilt viivise arvestamine kuni 300 laen. Teatud juhtudel maksuhaldur aga peatab intressi arvestamise. Otsuses on märgitud periood, millal menetlus oli põhjendamatult viivituses ning päevade arv, mille võrra intressiarvestust vähendatakse.

Intressilt viivise arvestamine; kuni 300 laen -

. Intressiarvestuse perioodi vähendades teeb maksuhaldur selle kohta otsuse.

Viivise arvestamine intressi- ja viivisevõlalt nüüd.

. Intressiarvestuse perioodi vähendades teeb maksuhaldur selle kohta otsuse, mis edastatakse maksumaksjale eraldi haldusaktina koos maksuotsuse või vastutusotsusega. Intressilt viivise arvestamine kuni 300 laen. Maksumaksja on kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates seadusejärgsele maksude tasumise päevale järgnevast päevast kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Samuti ei ole viivitus põhjustatud maksuhalduri tegevusetusest, kui maksuhaldur edastab maksumaksjale või kolmandale isikule korralduse teabe ja/või dokumentide esitamiseks. Otsuses on märgitud periood, millal menetlus oli põhjendamatult viivituses, ning päevade arv, mille võrra intressiarvestust vähendatakse.

Maksumenetluse raames puututi kokku praktikas uudse probleemiga, mille osas tuli kujundada selge seisukoht, millest edaspidi maksustamisküsimustes lähtuda. Intressiarvestust ei peatata juhul, kui maksumenetluses olulise info väljaselgitamiseks tuleb teha taotlus EL-i teise liikmesriigi asutusele. Intressisumma = tähtpäevaks tasumata maksusumma × viivitatud päevade arv × intressimäär. Aega, millal maksuhaldur ootab maksumenetluses tähendust omavat teavet ja/või dokumente maksumaksjalt või kolmandalt isikult, ei saa pidada maksuhalduri poolt põhjustatud maksumenetluse viivituseks. Vali parim 40 euro väärtuses kiirlaen 2 aastaks. Peatamise aluseks võib olla maksukohustuse täitmiseks kasutatava krediidiasutuse tegevuse peatamine, maksukohustuslase pankrotimenetlusega seotud kompromissid ja samuti pankroti väljakuulutamine. Intressi mittearvestamisel on maksuhalduril kaalutlusõigus.. Juhindumiseks toome järgmised näited. Vastavalt Euroopa Liidu maksualase halduskoostöö direktiivile võib taotluse saanud asutus vastata hiljemalt kuue kuu pärast arvates taotluse kättesaamise kuupäevast. Eraisikult laenud kohtutäitur võlg. Otsus edastatakse maksumaksjale eraldi haldusaktina koos maksuotsuse või vastutusotsusega. Maksukohustuselt intresside mittearvestamine Maksuintress määratakse maksumaksjale maksukohustuse täitmisega viivitamise korral. ähtudes heast haldustavast ja tuginedes Riigikohtu halduskolleegiumi otsusele, ei arvesta maksuhaldur intresse ka olukordades, kus maksumenetlus on veninud põhjustel, mis on tingitud Eesti maksuhaldurist endast

Märkused