Kasutustingimused

Juhul, kui Kasutaja sellise nõude oma Kasutajaandmete töötlemise osas esitab, on OtsinTööd'l õigus lõpetada Kasutajale Teenuste osutamine ning kustutada kasutaja konto koos kõigi sellega seotud andmetega. Odavad kodulaenud. Väljastan laenu kuni 1000 eur. Teatud Kasutajaandmete töötlemine, vastavalt osutatavale Teenusele, toimub ka OtsinTööd seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks raamatupidamise seaduses sätestatud ulatuses. Kasutaja astub Andmete saajaga lepingueelsetesse läbirääkimistesse ning sõlmib Andmete saajaga töölepingu iseseisvalt OtsinTööd’i vahenduseta ja OtsinTööd ei vastuta Andmete saaja poolt Kasutajale antud lubaduste või töölepingu tingimuste täitmise eest. Kuulutuse kaudu kandideerides nõustub kasutaja oma isikuandmete ja kandideerimisdokumentide saatmisega tööandjale töötlemise eesmärgil, et osaleda kuulutuse aluseks oleval konkursil ametikoha saamiseks. Tööotsija saab kontole sisse logides hallata e-posti teel saadetavaid kuulutuste teavitusi: kustutada teavitusi, muuta olemasolevate teavituste sätteid ning tellida uusi teavitusi. Juhul, kui kasutaja rikub või on rikkunud mõnda kasutustingimust, on teenusepakkujal õigus viivitamata ja kasutajat eelnevalt teavitamata kasutajakontole juurdepääs lõpetada ja kasutajakonto kustutada või juurdepääs kasutajakontole ajutiselt peatada.

Kasutustingimused -

. Kui tööotsija oli kandideerimise ajal registreeritud kasutaja ja kasutajakontole sisse logitud, saab ta kontole sisse logides konkursi ajal kandideerimisavalduse tagasi võtta. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Peale registreerimisvormi täitmist ja käesolevate Tingimustega nõustumist saab Kasutaja Teenuste kasutamiseks ligipääsu Andmebaasile Juurdepääsuandmete kaudu. Teenusepakkuja teavitab kasutajat sellistest muudatustest ja täiendustest veebikeskkonnas avaldatavate vastavate teadete kaudu. Käesolevad Tingimused on informatiivsed ning sisaldavad allolevas peatükis informatsiooni sinu isikuandmete töötlemise kohta. Lisateenuste – konsultatsiooni, testimiste, reklaamimine jms eest kohustub Kasutaja maksma OtsinTööd'le tasu vastava Teenuse kirjelduses toodud summas ja tingimustel. Kasutajal on õigus täiendada, parandada ja asendada tema poolt Andmebaasi sisestatud Kasutajaandmeid ning otsustada nende kättesaadavuse üle Andmete saajatele. Kasutajal on õigus sõltumata põhjusest igal ajal Teenuste edasisest kasutamisest loobuda, teatades sellest OtsinTööd’ile e-posti teel. Teenuse kasutama asumisega jõustuvad kasutustingimused teenusepakkuja ja kasutaja vahel ning kasutaja kinnitab sellega, et ta on kasutustingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub neid täitma ja järgima. Kui teenusepakkuja ja/või kasutaja ei ole sellise organi otsusega nõus, lahendab vaidluse kohus. Kuulutuse kaudu kandideerimiseks täidab tööotsija kandideerimisankeedi ning lisab vajalikud kandideerimisdokumendid. OtsinTööd’il on õigus viia Andmebaas, sh selles sisalduvad Kasutajaandmed, välisriigis asuvasse serverisse. Lepinguosalised – OtsinTööd ja Kasutaja. OtsinTööd tegutseb tööotsijate Kasutajaandmete töötlemise suhtes andmete vastutava töötlejana. Kasutustingimused või – käesolevad OtsinTööd Andmebaasi kasutamise tingimused registreeritud tööotsijatele. Kasutustingimused. Kasutaja on kohustatud Andmebaasi sisestama ainult õiged ja täpsed Kasutajaandmed, mis ei sisalda ebaõiget või eksitavat teavet tema hariduse, töökogemuse ja iseloomuomaduste kohta. OtsinTööd ei vastuta Andmebaasi sisestatud teabe täpsuse ja sisu ega Kasutajale Andmebaasis sisalduva teabe kasutamise tagajärjel tekkiva kahju eest. Kasutajal ei ole õigust teha Andmebaasist või selle osadest muid väljavõtteid või koopiaid ega Andmebaasi muul viisil kasutada, samuti Andmebaasi kahjustada või selle tööd häirida. Juhul, kui käesolevad tingimused näevad ette OtsinTööd’i teavitamise e-posti teel, saadab Kasutaja sellised teated e-posti aadressile [email protected] Muudatused ei kehti tagasiulatuvalt enne nende jõustumist Kasutaja poolt tellitud Teenuste suhtes. Kasutaja kohustub hoidma Juurdepääsuandmeid konfidentsiaalsena ning mitte avaldama neid ühelegi isikule. OtsinTööd säilitab sinu kandideerimisandmeid Portaalis ühe aasta jooksul alates vastavast kandideerimisest. Kõik õigused Andmebaasile kuuluvad OtsinTööd'le. Pärast kasutajakonto kustutamist peatab teenusepakkuja automaatsed maksed kasutaja krediitkaardilt.. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega. Allikas - Kolmanda osapoole veebileht, millelt OtsinTööd kogub tööpakkumisi. Juurdepääsuandmed – Kasutaja poolt Kasutajaks registreerumisel valitud või Kasutaja poolt Andmebaasis hiljem muudetud kasutajanimi ja parool. Kasutajakonto kustutamiseks peab Kasutaja saatma sellesisulise taotluse e-mailile [email protected] Kasutaja vastutab täielikult Juurdepääsuandmete kasutamise eest. Vastav tööandja, kellele sa nõustud isikuandmeid edastama, on sinu isikuandmete suhtes vastutav töötleja. Sellisel juhul ei ole Kasutajal õigust nõuda tellitud Teenuste eest makstud tasu tagastamist. Teenus ja veebikeskkond võivad sisaldada veebilinke kolmandate isikute veebilehekülgedele või teenustele, mille sisu, sh sisu tarbimisest kasutajal tekkinud kahju eest teenusepakkuja ei vastuta. Lepinguosalised püüavad lahendada kõik oma kohustuste täitmise käigus tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, keda OtsinTööd kasutab Kasutajale Teenuste pakkumisteks ja Teenuste pakkumiste tagamiseks. OtsinTööd võimaldab Kasutajale Teenuste kasutamist vastavalt käesolevates tingimustes ja Portaalis sätestatule alates Kasutaja registreerumisest Portaalis.

Teenuse kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel.Teenus võib sisaldada või sellega võivad olla seotud e-posti teenused, sõnumid, foorumid, vestluspiirkonnad, uudiste grupid ja allalaaditavad mobiilsed rakendused. Teenus on autoriõigusega kaitstud objekt ning kaitstud kaubamärgina Läti Vabariigis ja teistes riikides.Teenuse ja veebikeskkonna suhtes kehtivate intellektuaalse omandi õiguste kasutamine ilma teenusepakkuja kirjaliku loata on keelatud. Tööotsija saab kontole sisse logides OtsinTööd uudiskirja tellida ja tellimusest loobuda. OtsinTööd on siin Tingimustes viidatud sinu isikuandmete töötlemise suhtes volitatud töötleja. Tööotsija saab kontole sisse logides keelduda OtsinTööd ja partnerite saadetavatest pakkumistest ja teavitustest. Kasutaja vastutab käesolevate tingimuste rikkumisega OtsinTööd’ile tekitatud kahju eest. OtsinTööd ei ole Andmete saaja volitatud esindaja ega agent, seepärast ei vastuta OtsinTööd kahju eest, mis võib Kasutajale tekkida Portaali kaudu töö otsimise või töökonkurssidel osalemise käigus. Andmete saaja – juriidiline või füüsiline isik, kes kasutab Andmebaasi, k.a. Kasutaja vastutab tema poolt esitatud Kasutajaandmete ebaõigsuse, ebatäpsuse või mittetäielikkuse tagajärjel OtsinTööd'le ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. OtsinTööd ei taga Kasutajale Portaali kaudu töö leidmist ega kohustu sel eesmärgil suhtlema isikutega, kes vajavad töötajaid. Kasutaja võib Andmebaasis sisalduvat infot kasutada tööpakkumistes toodud kontaktandmete kaudu tööpakkujatega heauskseks ühenduse võtmiseks tööle kandideerimise eesmärgil. Nimetatud muudatused ja täiendused jõustuvad alates nende avaldamist veebikeskkonnas ning kasutaja nõustub nendega, jätkates teenuse kasutamist. Kui kasutaja saab teadlikuks kolmanda isiku poolt kasutajakontole sisselogimisest või mistahes muust kasutajakonto turvalisuse rikkest, on ta kohustatud sellest viivitamatult teenusepakkujat teavitama. Sel puhul võib ka Kasutaja taotleda enda kasutajakonto ja kõigi sellega seotud info kustutamist OtsinTööd portaalist. OTSINTÖÖD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED Kasutaja poolt Kasutustingimustega nõustumisega annab Kasutaja nõusoleku OtsinTööd poolt www.otsintööd.ee lehel „küpsiste“ kasutamiseks eesmärgiga Teenust isikustada ja aidata kaasa Kasutajale parema Teenuse osutamisele. Vastuolu korral kohalduvad kampaania reeglid. OtsinTööd ei vastuta Andmete saajale kättesaadavaks tehtud Kasutaja Kasutajaandmete ebaseadusliku ja sanktsioneerimata kasutamise eest, samuti selliste andmete konfidentsiaalsuse eest, kui konfidentsiaalsuse peab tagama Andmete saaja. Sellisel juhul jääb andmete vastutavaks töötlejaks ikka OtsinTööd. Kasutajaandmed – kõik Kasutaja poolt Andmebaasi sisestatud Kasutajat puudutavad andmed, muuhulgas registreerimisankeedis, Andmebaasi CV-ankeedis sisestatud andmed ja muud andmed, mida OtsinTööd Kasutaja kohta töötleb. OtsinTööd ei vastuta sinu poolt kandideerimisvormi sisestatud informatsiooni õigsuse eest, samuti ei taga OtsinTööd Portaali tõrgeteta tööd. Kasutaja ei omanda Andmebaasi ja Teenuste kasutamisel õigusi Andmebaasile või selle osadele. Sinu poolt edastatud isikuandmed tehakse kättesaadavaks vastavale tööandjale, OtsinTööd töötajatele, ning asjakohasel juhul OtsinTööd teenusepakkujatele, kes käituvad kui OtsinTööd volitatud töötlejad. Juhul, kui Portaali töös esineb tõrkeid ning sa ei ole kindel, kas sinu kandideerimisavaldus ja muud andmed/dokumendid jõudsid vastava tööandjani, informeeri OtsinTööd-d, kirjutades aadressile: [email protected] Portaal – OtsinTööd poolt hallatav tööotsijate ja tööpakkujate vahendamisega seotud teenuste osutamiseks loodud keskkond aadressil www.otsintööd.ee. Kasutaja Kasutajaandmete töötlemine toimub Kasutustingimuste, kui Kasutaja ja OtsinTööd vahel sõlmitud lepingu, alusel, nende täitmiseks ja neis ette nähtud ulatuses. Andmebaas – OtsinTööd andmebaas aadressil www.otsintööd.ee mis sisaldab tööpakkumis- ja tööotsimiskuulutusi ning muud tööhõivega seonduvat teavet. Credit24 väikelaen jõulude puhul 0% intressiga ja ilma lepingutasuta.

Kasutustingimused | RIK

. Kasutaja – käesolevate tingimustega nõustunud ja Andmebaasis registreerunud ning kasutajakonto loonud füüsiline isik. OtsinTööd’il on õigus teavitada Kasutajat e-posti teel uutest tööpakkumistest, mis vastavad Kasutaja CV-s nimetatud tingimustele. Teenuse kasutamisel tekkivate tervisealaste küsimuste ja probleemidega soovitab teenusepakkuja konsulteerida arsti või muu professionaalse asjatundjaga. OtsinTööd’il on õigus muuta Andmebaasi protseduure ja menüü struktuuri Kasutajat ette hoiatamata. Tööandja töötleb sinu isikuandmeid viisil ja eesmärkidel, millest ta on sind eraldi informeerinud. Kust saab laenu kui on maksehäired. VJuhul, kui Kasutaja on Portaali registreerumisel sellekohase nõusoleku andnud, on OtsinTööd’il õigus teavitada Kasutajat enda ja oma äripartnerite teenustest, võimalustest ning uudistest Portaali registreerumisel sisestatud e-posti aadressil. Eelnimetatud säilitustähtaeg tuleneb teatud kahju hüvitamise nõuete aegumistähtaegadest, mis kohalduvad sinu kandideerimiste suhtes. Teenused – kõik veebilehel www.otsintööd.ee jaotuse „Tööotsijale“ alajaotustes kirjeldatud tööotsijale suunatud OtsinTööd teenused

Märkused