Laenulepingu sõlmimiseks interneti kaudu on kliendil vajalik kehtiva ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu

Portaalihaldur ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad identiteedivargusest või ebatäpsusest ja vigadest kasutaja registreerimisel ja portaali kasutamisel. Meie kliendihaldur annab Sulle tarbijakrediidi standardinfo teabelehe koos laenulepingu projektiga tutvumiseks mõistliku aja jooksul enne laenulepingu allkirjastamist. Portaali pakutavad lepinguvormid on mõeldud kasutajatele kasutamiseks omal vastutusel. Kuna laenuvõtmisega kaasnevad mitmed võimalikud ohud, siis aitavad meie spetsialistid Sul kõige mõistlikuma ja parema rahalahenduse leidmisel. Viivist arvutatakse iga päev summalt, mis maksegraafiku järgi on tasumata, päevani, millal summa on tasutud ning laenusaaja virtuaalkontolt kättesaadav. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata laenusummalt iga viivitatud päeva eest lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust. Intressi arvestatakse kuni maksegraafikus määratud viimase osamakse kuupäevani. Kiirlaenu võrdlus. Laenulepingu sõlmimiseks interneti kaudu on kliendil vajalik kehtiva ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu. Kasutajat ei vabasta teavitamiskohustusest see, kui eelkirjeldatud andmed ja asjaolud on kättesaadavad ka avalikest või muudest allikatest. Lepingute üleandmine on lubatud vaid sellistele grupi ettevõtetele, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas. Teises järjekorras täidetakse kasutaja virtuaalkontol kajastuvate rahaliste vahendite arvelt portaalis sõlmitud lepingutest tulenevad kasutaja kohustused teiste kasutajate ees. Makseinfost nähtuvad andmed peavad ühtima kasutaja poolt portaalihaldurile enne makse tegemist avaldatud andmetega. Kui portaalihalduril on kahtlusi kasutaja andmete või dokumentide õigsuse osas, võib ta paluda kasutajal andmeid täpsustada, esitada lisateavet või lisadokumente. Portaalil on õigus talle üleantud lepingud omakorda üle anda kolmandale isikule või üleantud lepingutest tulenevad nõuded loovutada. Portaalihaldur tegutseb portaali kasutajate huvides. Väljamaksete tegemine õigustatud isikutele toimub portaali üldtingimustes ja portaalis sõlmitud lepingutes sätestatud juhtudel ja korras. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus, kui poolte kokkuleppest või kohaldatavast õigusest ei tulene teistsugune kohustuslik kohtualluvus. Portaalihaldur ei ole portaalis sõlmitavate lepingute pooleks, kuid võib üldtingimustes või laenulepingus otseselt sätestatud juhtudel tegutseda laenusaaja või laenuandja esindajana või astuda laenulepingusse laenuandja asemele. Kui investor on Eestis registreeritud juriidiline isik, kinnitab investori esindaja laenulepingut sõlmides, et investor ei sõlmi laenulepingut oma alalise ja peamise majandustegevuse raames. Kasutaja on kohustatud portaalihaldurit viivitamatult teavitama, kui sooritatud makse ei ole kasutaja virtuaalkontole jõudnud, samuti juhul, kui kasutaja virtuaalkontole on jõudnud võõras makse. Etteteatamise tähtaja jooksul võib portaalihaldur piirata kasutajate õigusi portaali teenuste kasutamisel, eelkõige võimalust esitada uusi laenutaotlusi- või pakkumisi.

Dokumendinäidised - EAS

. Portaalhaldur ei võta endale mingeid kohustusi investorite investeeringute tagasisaamiseks peale üldtingimustes sätestatule. Valitud kasutajanime ja parooli võib kasutaja edaspidi kasutada portaali sisenemisel ühe võimaliku isiku tuvastamise vahendina. Eelnimetatud kohtualluvuse kokkulepe kehtib ka juhul, kui kasutaja asub pärast kohtualluvuse kokkuleppe sõlmimist elama väljapoole Eesti Vabariiki või kui tema elukoht ei ole hagi esitamise ajal teada. Laenu tasumata jätmisel võib edaspidine laenutaotlemine olla raskendatud nii BestCredit OÜ-st kui ka teistest finantsasutustest; Makseraskustesse sattumise korral võta koheselt ühendust meie klienditeenindusega. Meie kohustuseks on anda Sulle piisavalt selgitusi, et Sa saaksid hinnata, kas pakutav laenutoode vastab Sinu vajadustele ja finantsolukorrale. Vaata lisaks Finantsinspektsiooni tarbijaveebi www.minuraha.ee; Laenu tähtaegselt tagastamata jätmine võib endaga kaasa tuua lisakohustusi viiviste näol. Kui kokkulepe portaali tegevuse üleandmise kohta on saavutatud, tehakse kasutajatele teatavaks uue teenusepakkuja andmed. Oma rahalise seisu paremaks hindamiseks koosta pere-eelarve. Kui portaalihalduril ei õnnestu tegevust uuele teenusepakkujale üle anda, teatab portaalihaldur kasutajatele portaali kasutuslepingu ülesütlemisest. Kui laenusaaja on laenusaaja lepingutingimustel sõlminud rohkem kui ühe laenulepingu, saab laenulepinguid ennetähtaegse lõpetamise korras lõpetada üksnes korraga. Portaali kasutuslepingu lõpetamiseks tuleb saata portaalihaldurile teade e-posti aadressil [email protected] või portaali tehnilise lahenduse abil. Kasutajad on sõlmitud tehingute pooled. Enne laenu taotlemist veendu selles, et Sinu otsus on hädavajalik ning põhjendatud; Iga on finantskohustus.

Kindlustused | SEB

. Laenuleping koostatakse investori ja laenusaaja allkirjastatud tingimustel. See annab Sulle ülevaate igakuistest kulutustest. Vaidlustes kuulub kohaldamisele Eesti õigus. Investoriks võib olla ka juriidiline isik, kui krediidi andmine ei ole tema peamine kaubandus-, majandus- või kutsetegevus ja krediidi andmine füüsilisele isikule ei ole laenusaaja elukoha riigi seaduste kohaselt tarbijakrediit. Laenusaajal on õigus oma virtuaalkontol olev laen välja võtta ja seda oma äranägemisel kasutada. Intressi makstakse protsendina tasumata laenusummast. Andmete muutumise korral on kasutaja kohustatud sellest teavitama portaalihaldurit üldtingimustes sätestatud korras. Portaal ning selle autoriõigusega kaitstud sisu on portaalihalduri omand, mida kasutajatel on õigus kasutada üksnes isiklikuks otstarbeks seoses portaali teenuste kasutamisega. Kasutaja kohustub hoidma kõiki portaali sisenemiseks vajalikke vahendeid ja paroole turvaliselt, et need ei satuks kolmandate isikute kätte. Rohkem informatsiooni laenulepingust taganemise kohta leiad siit. Viivist arvutatakse tasumata makselt alates tasumise tähtpäevale järgnevast päevast iga viivitatud päeva eest. Laenulepingu erakorralisel ülesütlemisel on laenusaaja kohustatud tasuma portaali hinnakirjas kehtestatud lepingu ülesütlemise teatise edastamise hüvitise. Sellega on investori kohustused, mis tulenevad laenulepingust, täidetud ning laenusumma on laenusaajale välja makstud. Portaali kasutamise leping hõlmab ka kasutaja ja portaalihalduri vahel sõlmitava krediidivahenduslepingu tingimusi. Portaali aadress on omaraha.ee. Laenu sissenõudmisega seotud kohtukulud ja kohtuvälised kulud tasub võlgnik. Terviklik laenuleping koosneb eraldi allkirjastatud üld- ja eritingimustest. Viivist arvestatakse pärast maksegraafikujärgse laenu tagastamise või osamakse maksetähtaja möödumist alates maksetähtajale järgnevast päevast. Kõike laenamisega seonduvat aitavad läbi mõelda meie kogenud klienditeenindajad, kellega saab ühendust. Esimeses järjekorras tasutakse kasutaja virtuaalkontol kajastuvate vahendite arvelt kasutaja poolt portaalihaldurile maksmisele kuuluvad tasud ja kulud. Portaali kasutajal ei ole kohustust sõlmida laenulepinguid. Samuti Tarbijakrediidi standardinfo teabeleht saadetakse Sinu poolt märgitud e-posti aadressile, kus see on samuti alati kättesaadav. Etteteatamine ei ole vajalik, kui muudatused ei mõjuta oluliselt olemasolevate kasutajate õiguseid ja kohustusi. Kuid laenamine ei tohi olla kergekäeline tegevus. Kasutajad sõlmivad portaalis lepinguid üksteisega ja omal vastutusel. Tagatisega laenu võtmise puhul saad Tarbijakrediidi standardinfo teabelehega tutvuda meie kliendihalduri vahendusel. Nimetatud hüvitis kantakse investori virtuaalkontole laenulepingu automaatse ülemineku päeval. Viivise määraks on laenu intressimäär; Laenu tähtaegselt tagastamata jätmisel antakse nõue sissenõudmiseks inkassofirmale, millega kaasnevad lisakulutused laenu sissenõudmise eest. Laenunõustamine Tänapäeval on laenamine muutunud tavapäraseks elukvaliteedi parandamise viisiks

Märkused