Privaatsuspoliitika ja küpsised

Klientide ostuandmed säilitatakse viis aastat. Isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul näiteks siis, kui olete andnud loa elektrooniliseks otseturunduseks. suvalisel ajal, kui teie isikuandmeid käsitletakse otseturunduse jaoks, kaasa arvatud profiili loomine, kui see on seotud sellise otseturundusega. Kõigil juhtudel sõlmime selliste kolmandate ettevõtetega kirjalikud lepingud, mis nõuavad, et nad paneksid paika ettevaatusmeetmed teie isiklike andmete kaitsmiseks. Eesmärk on anda kodanikule praktilist informatsiooni ja kindlus. Registreeritud isikuna on teil õigus mitte nõustuda profiili loomisega, mis põhineb registripidaja õigustatud huvil ja tugineb erilisel isiklikul põhjusel. Isikuandmete töötlejad on seotud konfidentsiaalsuskohustusega. E-turunduse nõusolek ei ole otseselt vajalik info, aga ilma selleta ei saa me toimetada sinuni Stockmanni  uudiskirju. Püsikliendiprogrammi tingimused leiad siit. Kui hiljem tekivad uued kasutusvajadused, teavitame Teid nendest ja nendega seotud õiguslikest töötlemise põhjendustest. Laenud eraisikutelt interssivaba kiirlaen. Igal ajal võite oma andmete kasutamise meie poolt keelata. Teil on õigus parandada või täiendada oma töötlemise seisukohast ekslikke või puudulikke isikuandmeid. Kui kõigist meie ettevaatusabinõudest hoolimata satuvad teie isikuandmed valedesse kätesse, on nagu ka isikuandmete käsitlemist hõlmavate muude teenuste puhul võimalik, et kõrvaline isik kuritarvitab isikuandmeid. Tagasiside ja kaebuste menetlemiseks vajalik teave ja õiguslik teave säilitatakse asjaajamiseks vajaliku aja jooksul, mis tavaliselt ei ületa kolme aastat. Kui olete andnud oma nõusoleku ükskõik millisele teie andmetega tehtavale toimingule, siis on teil õigus võtta see nõusolek igal ajal tagasi. Loetakse, et isikuandmed liiguvad väljapoole EÜ ja EMP-piirkonda IT-tehnoloogia teenuste osutamise raames, kui isikuandmeid on võimalik kasutada väljaspool EÜ ja EMP piirkonda asuvast riigist. NÕUSOLEKU TÜHISTAMISE ÕIGUS Kui isikuandmete töötlemine põhineb antud nõusolekul, saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kaitseme oma tööruume, infotehnoloogiasüsteeme ja  meie poolt osutatavate teenuste kasutajate andmeid asjakohaste tehniliste ja administratiivsete andmeturbelahendustega ning arendame pidevalt oma kaitsemeetmeid. Oleme pühendunud Teie privaatsuse tagamiseks ja kaitsmiseks. Teil on õigus esitada vastuväide kindlat tüüpi andmete töötlemisele, sealhulgas otseturunduse ja profiilimise alasele töötlemisele. Teil võib olla õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Soovitame, et oma arvuti jagamisel teiste inimestega sulgeksite sessiooni lõpetamisel oma brauseriakna. TEAVE OTSUSTE AUTOMAATSE VASTUVÕTMISE JA PROFIILI LOOMISE KOHTA Profiili loomine tähendab isikuandmete sellist käsitlemist, mille puhul isikuandmeid kasutades hinnatakse teie teatud isiklikke omadusi. Oma nõusoleku tühistamiseks pöörduge klienditeeninduse poole või kasutage uudiskirjas olevat linki. Õigus puudutab selliseid isikuandmeid, mida olete meile ise esitanud ja mida töötleme teie nõusoleku põhjal või sõlmitud lepingu alusel. Klienditeeninduse telefonikõnede salvestisi säilitatakse maksimaalselt üks aasta. See isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise koordinaator võikski olla asutuses privaatsuspoliitika koostamise eestvedajaks.Privaatsuspoliitika koostamine eeldab asutuse tööprotsesside kaardistamist ja nende lihtsal viisil dokumenti fikseerimist. TEAVE ISIKUANDMETE KÄSITLEJATE KOHTA Isikuandmeid töötlevad Stockmanni või Stockmanni koostööpartnerite töötajad, kelle töökohustuste täitmine eeldab nende andmete käsitlemist. Ligipääs neile arvutiserveritele toimub läbi tulemüüride ja turvaväravate. Püsikliendiprogrammiga seotud vajalikud andmed on nimi, kontaktandmed, sünniaeg, sugu, ostuinfo ning suhtluskeel. Andmete sellise üleandmise kohta on sõlmitud teenusepakkujaga leping, järgides EÜ komisjoni kinnitatud nõudeid. Teavitame vajalikke ametiasutusi ning registreeritud isikuid andmeturbe nõuete rikkumisest õigusnormide poolt ettenähtud viisil. Ülekandmise õigus käsitleb selliseid andmeid, mida töödeldakse automaatse andmetöötluse abil. Teil on igal ajal võimalik paluda meil oma isiklike andmete täielikku kustutamist. Kui me peame teie andmeid töötlema selleks, et teile soovitud teenust pakkuda või teiega lepingulisse suhtesse astuda, siis kasutame teavet järgnevail eesmärkidel:; Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Oracle töötleb andmeid kogu maailmas. Kui kaua kogutud andmeid säilitatakse Me säilitame teie teavet nii kaua, kuni neid andmeid on tarvis selleks, et täita eelmainitud kasutuseesmärgid. Teie andmed on salasõnaga kaitstud. Teil, kui andmesubjektil, on järgnevad õigused.

Privaatsuspoliitika | Eesti Haigekassa

. Peale Stockmanni töötlevad klientide isikuandmeid ka Stockmanni teenuseosutajad ja koostööpartnerid Stockmanni nimel ja ülesannete kohaselt. Kontaktide kaudu tehtud päringu korral andke meile palun teada oma praegune kontaktteave, et saaksime oma kirjeid täpselt kontrollida. Võistlustel ja loosimistel osavõtjate loendid eemaldatakse pärast võitja valimist ja/või loosimise toimumist ja võimaliku auhinna üleandmist. Mõningatel riigiasutustel on teabele seadusest tulenev õigus. Kellega andmetöötlejad andmeid jagada võivad Aeg-ajalt võib andmetöötlejal olla tarvis eespool mainitu saavutamiseks jagada teie kohta kogutud isiklikku teavet hoolikalt valitud kolmandate pooltega. Oleme seisukohal, et ülalkirjeldatud profiili loomisel ei ole määruses kasutatud tähenduses õiguslikku mõju ega muud märkimisväärset mõju profiili loomise objektile. Loome oma klientidele profiilid turunduse ja sündmustele kutsete saatmise kohandamiseks. Me ei salvesta makseteavet, krediit- või deebetkaardi andmed. Pakume laenu kõigile themas oma raha. Kuidas kogutud teavet kasutatakse Andmetöötleja töötleb kasutaja kogutud andmeid ainult siis, kui selleks on põhjus ja andmete kasutamine on lubatud andmekaitseseadustele tuginedes. Tihti tekib kaardistamise käigus vajadus töökorralduse erinevad tahud uuesti läbi mõelda.Seega, vastavalt asutuse spetsiifikale on soovitav kaasata privaatsuspoliitika väljatöötamisse kolleegid, kellel isikuandmete töötlemisega tööalane puutumus. Teil on õigus isikuandmete kustutamisele. TEIE ANDMEID EI KASUTATA ILMA TEIE TEADMATA MUUL OTSTARBEL Me ei kasuta Teie andmeid mingil muul kui käesolevas dokumendis nimetatud otstarbel. Teil on teatud olukordades õigus kanda meie valdusse kuuluvaid isikuandmeid üle endale või mõnele teisele registripidajale. Õigus nõusolek tagasi võtta.

Privaatsuspoliitika - Stockmann

.

Teil on õigus keelata oma isikuandmete töötlemist. Allpool on käsitletud andmete töötlemise aegu ja nende määramise kriteeriume.  ISIKUANDMETE KÄSITLEMISEGA KAASNEV MÕJU Stockmann on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide privaatsust ja tagada isikuandmete turvaline käitlemine vastavalt ELi andmekaitse määruse ja muude kohaldatavate õigusaktide nõuetele. Milliseid isikuandmeid töödeldakse Isiklik teave on informatsioon, mis iseseisvalt või koos muu teabega, võimaldab üksikisiku tuvastada. Õigus esitada töötlemisele vastuväiteid. Püüame hoolitseda ka selle eest, et meie koostööpartnerite personal mõistab isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalise käsitlemise tähtsust. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda aga meiepoolset andmete kasutamist ebaseaduslikuks sellel ajal, kui nõusolek oli ilmne. Kuidas kogutud andmeid säilitatakse Me kasutame teie edastatud andmete ja enda poolt elektrooniliselt kogutud teabe hoiustamiseks Elkdata OÜ pakutud ja kaitstud veebiserverit. Kaitse säilimiseks ärge edastage oma salasõna kolmandatele isikutele. Hoolitseme oma personali oskuste arendamise eest andmeturbe küsimustes. Elutähtsate huvide kaitseks kustutatakse näiteks toodete tagasikutsumist käsitlev teave viivitamatult pärast tagasisaatmise toimumist vastava ametiasutuste poolt sätestatud viisil. Võite ka alati mitte nõustuda profiili loomisega, mida tehakse otseturustuse kohandamiseks. Me ei edasta teie isiklikke andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Teiepoolse päringu korral anname teile ligipääsu teie unikaalse kontoga seotud teabele ja kontaktidega seotud teabele, mis meil teie kohta on. Privaatsuspoliitika ja küpsised. Andmeturbega seotud riske hinnatakse Stockmanni riskihaldusprotsessi osana regulaarselt. Teil on seda tüüpi andmetöötlusega seoses kindlad õigused. Eestis teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon. Teil on õigus saada soovi korral teada, kas Stockmann töötleb teie isikuandmeid. Kui me ei töötle teie andmeid, on teil õigus saada kinnitus ka selle kohta. Teostame järelevalvet isikuandmete käsitlemisega seotud sündmuste üle, reageerime avastatud kõrvalekalletele ja püüame vältida kahjusid, mida kõrvalekalded võivad põhjustada. Teie privaatsus on meile oluline. Privaatsuspoliitika ja küpsised. Vajaduse korral palume Teil luba isikuandmete kasutamiseks uuel kasutusotstarbel. Kui Te ei anna nõusolekut elektrooniliseks otseturunduseks ning keelate otseturunduse posti ja telefoni teel, saadame Teile vaid tellitud või Teile suunatud teenuste teostamiseks ja kliendistaatusest tuleneva vajaliku info. Teil on õigus „blokeerida“ või „summutada“ teie andmete edasine kasutamine. Andmete käsitsemisega seotud kasutus- ja juurdepääsuõigused on isiklikud ning nende ulatus määratakse tööülesannete põhjal. Kuna erisusi on palju, et tea kodanik näiteks asutusele kirja saates, kas tema nimi tehakse veebis nähtavaks, kas tema suhtes tehtud väärteootsus avalikustatakse või kas asutuse poolt peetavasse registrisse jääb andmetega tutvumisest inimese kohta jälg maha. Kui soovite teostada ükskõik millist neist õigustest, võtke meiega kontaktide kaudu ühendust. See on tuntud ka kui „õigus olla unustatud“, lihtsustatult tähendab see teie õigust paluda meil kustutada täielikult või osaliselt teie kohta hoiustatav teave. Kirja vastuvõtmist ei saa kinnitada keegi teine kui ainult vastuvõtjaks määratud isik. Vajame neid andmeid selleks, et saaksime summeerida Teie ostusummasid ja hoolitseda selle eest, et oleksite alati kursis teile pakutavate soodustustega ja programmi muudatustega, ning et saaksime oma klientidele pakkuda parimat kaubavalikut. Teil on õigus oma andmeid parandada, kui see on ebatäpne või ebatäielik. Kliendiregistri andmeid ei anta väljapoole Stockmanni kontserni muul juhul, kui allpool kirjeldatud juhtudel, kui õigusaktid näevad seda ette ning ettevõtte müümise või reorganiseerimisega seoses. Väljalogimine kaitseb teie andmeid juhul, kui kasutate arvutit koos kellegi teisega või kasutate arvutit avalikus kohas nagu raamatukogu. Sellised allhankijad on muu hulgas IT-teenuste pakkujad, kes hoolitsevad muu hulgas süsteemide tehnilise korrashoiu eest, ja koostööpartnerid, kes osalevad Stockmanni toodete ja teenuste tarnimise protsessides. Nii tagame andmete konfidentsiaalsuse. Sellised asutused on näiteks Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja tolliamet. Kui töötleme teie andmeid, on teil õigus saada koopia meie poolt töödeldavatest andmetest.

Privaatsuspoliitika | Sportland Eesti

. Püsiklientide andmeid säilitatakse vaikimisi nii kaua, kuni kliendi püsikliendi staatus kehtib. Kirjaliku vastuse saadame kas krüpteerituna elektroonilisel kujul või posti teel tähitud kirjana

Märkused